Logo van Just Notes Music

Privacy beleid

Privacybeleid Just Notes Music V.O.F.

Dit is het privacybeleid van Just Notes Music V.O.F. (hierna: Just Notes Music), gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid Holland onder nummer 60944501.

Just Notes Music hanteert de volgende handelsnamen:

 • BasisschoolMuziek.nl
 • BoomwhackerWorkshop.nl
 • Drumschool-Rotterdam.nl
 • FestivalBand.nl
 • Headflow Music
 • Jazz Notes Music
 • Just Notes Band
 • Just Notes Education
 • Just Notes Management
 • Just Notes Productions
 • Just Notes Publishing
 • Just Notes Records
 • Just Notes Sessions
 • Just Notes Studio
 

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Just Notes Music garandeert voor zover mogelijk de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van klanten, organisaties waarmee zij samenwerkt en de bezoekers van onze websites. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hiertoe sluiten wij met onze leveranciers verwerkingsovereenkomsten af. Just Notes Music neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via administratie@justnotesmusic.nl

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen of klachten hebt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens vanwege contractuele en/of wettelijke verplichtingen en vanwege een gerechtvaardigd commercieel belang. De wettelijke grondslagen hiervoor zijn:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Just Notes Music neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging en verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kan Just Notes Music persoonsgegevens vast leggen. Denk hierbij aan uw naam, adres, postcode, woonplaats, uw telefoonnummer, uw IBAN nummer en uw e-mailadres. In het geval van leerlingen jonger dan 21 jaar leggen wij ook hun geboortedatum vast. Just Notes Music legt deze persoonsgegevens alleen vast als u ze zelf aan ons verstrekt. Van klanten die een aankoop doen via onze webshops leggen we ook het IP adres vast waarmee ze een bestelling plaatsen. Just Notes Music gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en haar dienstverlening Just Notes Music geeft uw gegevens niet door aan anderen. De enige uitzondering daarop is het verstrekken van gegevens op wettelijke basis aan bevoegde autoriteiten en instanties. Just Notes Music spant zich in om deze gegevens te beschermen en gebruikt daarvoor beveiligde websites met inlognamen en wachtwoorden. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van Just Notes Music.

Bewaartermijn en het verwijderen van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens op beveiligde servers zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ons uw gegevens hebt verstrekt. Daarnaast bewaren wij uw gegevens voor de wettelijke termijn waarop controle op de door ons gevoerde administratie nodig kan zijn. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Just Notes Music en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@justnotesmusic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hebt u nog vragen of klachten over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar administratie@justnotesmusic.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is voor bedrijven gevestigd in Nederland, de leidende toezichthouder.

Websites

Just Notes Music gebruikt technische, analytische en functionele cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Just Notes Music zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens. Op www.justnotesmusic.nl kunnen links staan naar andere websites. Just Notes Music is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.